“Naganap Na.” -Jesus

by jobrobinson

Naganap na nga po! Matagal na. Matagal nang sinakripisyo ni Jesus ang kanyang sariling buhay… Hindi para pagbayaran ang kanyang mga kasalanan kundi para sa ating mga kasalanan.

Ang inyo pong mababasa sa baba ay Salita po ng Diyos mula sa Juan 19. Hindi ko po tinapos ang paglagay sa buong chapter kasi po importante po na mapagngilay-ngilayan (ngilay-ngilay present participle kuno) natin ang huling pangungusap… “Naganap na.” Pakiusap, wag nyo pong subukang basahin diretso ang huling pangungusap. Maari lamang po na maging pasensyoso at basahin mula sa simula. Ang antayin nga ang iyong paboritong teleserye na alas nwebe pa naaantay mo nga, eto po kaya? Eto po, ang Salita ng Diyos.

Juan 19

Iniutos ni Pilato na Ipako sa Krus si Jesus

1Nang magkagayon, kinuha ni Pilato si Jesus at kaniyang hinagupit. 2Ang mga kawal ay nagsalapid ng isang koronang tinik. Inilagay nila ito sa kaniyang ulo at sinuotan nila siya ng balabal na kulay ube. 3Sinabi nila: Pagbati sa Hari ng mga Judio. At pinagsasampal nila siya.

4Si Pilato nga ay muling lumabas at sinabi sa kanila: Narito, inilabas ko siya sa inyo. Ito ay upang inyong malaman na wala akong makitang anumang kasalanan sa kaniya. 5Lumabas nga si Jesus na suot ang koronang tinik at ang balabal na kulay ube. Sinabi ni Pilato sa kanila: Tingnan ninyo ang taong ito.

6Nang makita nga siya ng mga pinunong-saserdote at ng opisyales ng templo, sila ay sumigaw na sinasabi: Ipako siya sa krus, ipako siya sa krus.
   Sinabi ni Pilato sa kanila: Dalhin ninyo siya at ipako siya sa krus. Ito ay sapagkat wala akong makitang kasalanan sa kaniya.

7Sumagot sa kaniya ang mga Judio: Kami ay may kautusan. Ayon sa aming kautusan, dapat siyang mamatay sapagkat ginawa niya ang kaniyang sarili na Anak ng Diyos.

8Nang marinig ni Pilato ang pananalitang iyon, lalo siyang natakot. 9Siya ay muling pumunta sa hukuman at sinabi kay Jesus: Saan ka ba nagmula? Hindi sumagot si Jesus sa kaniya. 10Sinabi nga ni Pilato sa kaniya: Hindi ka ba sasagot sa akin? Hindi mo ba alam na ako ay may kapamahalaang ipapako ka sa krus at kapamahalaang palayain ka?

11Sumagot si Jesus: Hindi ka magkakaroon ng anumang kapamahalaan laban sa akin malibang ibigay ito sa iyo mula sa itaas. Dahil dito ang nagbigay sa akin sa iyo ay higit ang kasalanan.

12Mula noon tinangka ni Pilato na palayain siya. Ang mga Judio ay sumigaw na sinasabi: Kung palayain mo ang taong ito, hindi ka kaibigan ni Cesar. Kung ginagawang hari ng sinuman ang kaniyang sarili siya ay nagsasalita laban kay Cesar.

13Nang marinig nga ni Pilato ang pananalitang iyon ay dinala niya si Jesus palabas. Siya ay umupo sa luklukan ng paghatol sa dakong tinatawag na Pabimento. Sa Hebreo, ito ay Gabata. 14Noon ay paghahanda ng Paglagpas.
   Nang mag-iikaanim na ang oras, sinabi ni Pilato sa mga Judio: Tingnan ninyo ang inyong hari.

15Sila ay sumigaw: Alisin siya! Alisin siya! Ipako siya sa krus!
   Sinabi ni Pilato sa kanila: Ipapako ko ba sa krus ang inyong hari?
   Ang mga pinunong-saserdote ay sumagot: Wala kaming hari maliban kay Cesar.

16Kaya nga, ibinigay ni Pilato si Jesus sa kanila upang ipako sa krus.

Ipinako Nila sa Krus si Jesus

   Kinuha nila si Jesus at siya ay inilayo. 17Lumabas siya habang pasan niya ang kaniyang krus. Pumunta siya sa dakong tinatawag na Pook ng Bungo. Ito ay tinatawag sa wikang Hebreo na Golgotha. 18Doon nila siya ipinako sa krus. Dalawa ang kasama niya, isa sa bawat panig at napapagitna si Jesus.

19At si Pilato ay sumulat ng isang pamagat at inilagay ito sa krus. Ganito ang nakasulat: SI JESUS NA TAGA-NAZARET, ANG HARI NG MGA JUDIO. 20Ang pamagat na ito ay nabasa ng maraming mga Judio. Ito ay sapagkat ang pook na pinagpakuan kay Jesus ay malapit sa lungsod. Ang pamagat ay isinulat sa salitang Hebreo, sa salitang Griyego at sa salitang Romano. 21Sinabi nga ng mga pinunong-saserdote ng mga Judio kay Pilato: Huwag mong isulat, Ang Hari ng mga Judio kundi sinabi niya: Ako ay Hari ng mga Judio.

22Sumagot si Pilato: Ang naisulat ko na ay naisulat ko na.

23Kaya nga, nang maipako na siya sa krus ng mga kawal, kinuha nila ang kaniyang mga kasuotan. Hinati nila ito sa apat na bahagi. Isang bahagi sa bawat kawal at gayundin ang kaniyang damit. Ngunit ang balabal ay walang tahi. Ito ay hinabing buo mula sa itaas pababa.

24Sinabi nga nila sa isa’t isa: Huwag natin itong punitin. Magpalabunutan tayo kung mapapasa kanino ito.
   Ito ay nangyari upang matupad ang kasulatan na nagsasabi:
      Pinaghati-hatian nila ang aking damit at
      nagpalabunutan para sa aking balabal.

   Ginawa nga ng mga kawal ang mga bagay na ito.

25Nakatayo sa malapit sa krus ni Jesus ang kaniyang ina. Naroon din ang kapatid na babae ng kaniyang ina, si Maria na asawa ni Cleofas at si Maria na taga-Magdala. 26Nakita ni Jesus ang kaniyang ina at ang alagad na kaniyang iniibig na nakatayo sa malapit, sinabi niya sa kaniyang ina: Ginang, narito ang iyong anak. 27Pagkatapos noon, sinabi niya sa alagad: Narito ang iyong ina. At mula sa oras na iyon ay dinala siya ng alagad sa kaniyang sariling tahanan.

Namatay si Jesus

28Pagkatapos nito, si Jesus na nakakaalam na ang lahat ng mga bagay ay naganap na, ay nagsabi: Ako ay nauuhaw. Sinabi niya ito upang matupad ang kasulatan. 29Mayroon doong nakalagay na isang sisidlang puno ng maasim na alak. Binasa nilang mabuti ng maasim na alak ang isang espongha. Inilagay nila ito sa isang sanga ng hisopo at idiniit sa kaniyang bibig. 30Nang matanggap na nga ni Jesus ang maasim na alak, sinabi niya: Naganap na. Itinungo niya ang kaniyang ulo at ibinigay niya ang kaniyang espiritu.

 

Bakit po importante ang huling pangungusap?

  • Dahil sabi ni Jesus, “NAGANAP NA!” Sa wikang Ingles po, sabi “IT IS FINISHED.” Binigay po ni Jesus ang kanyang buhay para po mapatawad tayo sa mga kasalanan natin. Nung sinabi po ni Jesus na “naganap na” kanya pong ipinahiwatig na TAPOS NA NGA PO ang sakripisyo at maaatim na natin ang kapatawaran.
  • Dahil marami sa atin ang nagpipilit pang gumawa ng mga bagay para patawarin tayo ng Panginoong Diyos. Marami satin na sasabihing, “magsisimba ako para mapatawad ako ni Jesus.” O “magpepenetensya ako para mapatawad ang mga kasalanan ko.” Di ba po parang insulto kay Jesus kung dadagdagan pa natin ang kanyang ginawa para mapatawad tayo? Kasi po sa tuwing nagpipilit tayong gumawa ng bagay para mapatawad, para pong sinasabi nating “hindi sapat ang ginawa ni Jesus.”

Tapos na po. Naganap na po. Ang kapatawaran ay nasa harapan na po natin, kailangan lang po nating tanggapin.

Sabi nga sa Mga Taga-Efeso 2:8, Ito ay sapagkat sa biyaya kayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito ay hindi sa inyong sarili, ito ay kaloob ng Diyos.”

Sana po’y maging makabuluhan ang inyong pagngi-ngilay-ngilay ngayon Semana Santa. Yang salitang ngilay-ngilay, ang awkward! Hindi ako sanay. Ayayayay!

Advertisements