Mga Simpleng Bagay Lang

Hindi libo libo, kundi isa isa. Ito ang rebolusyon.

Para Sa Mga Inang OFW

Para Sa Mga Inang OFW.

Advertisements

Transvestites Sa Ms. Universe, Ang Rebolusyon Ni Donald Trump

Mga transvestites sa Miss Universe, sang-ayon ka ba?

Nung lumabas ang balitang ito, marami ang na sorpresa. Ayaw nila. May mga natuwa din, gusto nila. Para sa akin, ito ay usaping hindi base sa kung sino ang may ayaw at sino ang may gusto. Para sa akin, ang usaping ito ay isang paalala na lahat ng tao ay may sari-sariling rebolusyon. Ngunit hindi ibig sabihin ay tama lahat.

Ang Rebolusyon Ni Donald Trump

Kung iisipin mo, bakit kaya biglang naisip ni Donald Trump na ipasali ang mga transvestites sa Miss Universe? Maraming posibleng dahilan.

  • Pwedeng pinprotektaan niya ang imahe niya sa publiko lalo na’t ang dami niyang hawak na negosyo. Malaki na ang kabuuan ng mga ‘gay people’ sa ekonomiya kaya pwedeng ang isang bagay na makakaapekto sa kanila ay biglang makaapekto sa mga negosyo niya. Kumbaga PR lang yan.
  • Pwedeng politikal. Na siya lamang ang pinauna ni Obama para maisulong ang tinatawag na ‘gay marriage’ na sadyang pinag-uusapan ngayon.
  • Pwedeng trip lang din ni Trump. Walang basagan ng trip daw eh, sa kung paano nalang tumigil ang trumpo.

Kung anuman ang dahilan, tayo ngayon ay nahaharap sa isang katotohanan. Ang katotohanang lahat tayo ay kasali sa isang rebolusyon. Ngunit, subalit, datapwat, isipin natin na may iba ibang rebolusyon.

Tama ba ang rebolusyong sinimulan ni Trump? Ang sagot ay depende sayong pipiliing rebolusyon. Kasama ka ba sa kanya?

Para sa akin, ang manindigan sa piniling rebolusyon ay isang bahagi lamang ng buong bagay. Ang bubuo nito ay sa kung tama ba ang rebolusyong iyong tinahak. Ano ba ang tama?

Mga kaibigan, ako, pipiliin ko ang tama.

Ang piliin ang tamang rebolusyon… Ito ang rebolusyon.

Rebolusyon Sa Likod Ng Laban Ni Efren Peñaflorida

Rebolusyon Sa Likod Ng Laban Ni Efren Peñaflorida

Efren Peñaflorida, ang CNN Hero of the Year sa 2009, ang kauna-unahang Pinoy na nakatanggap ng ganung klaseng parangal. Ang laban niyang mapag-aral ang mga hindi makapag-aral sa pamamagitan ng ‘pushcart classes’ ay dulot lamang sa tunay na rebolusyon na nangyari sa kanya.


Alamin ito. Pakinggan ang kanyang mga salita (pano nga ba itagalog ang SPEECH?) sa EN2010. Sundan lamang ang link at naway mabuhayan tayo sa kanyang istorya ngayong Araw ng Pagkabuhay. Pwede niyong ring iwan ang komento pagkatapos nyong mapakinggan ito.

“Naganap Na.” -Jesus

Naganap na nga po! Matagal na. Matagal nang sinakripisyo ni Jesus ang kanyang sariling buhay… Hindi para pagbayaran ang kanyang mga kasalanan kundi para sa ating mga kasalanan.

Ang inyo pong mababasa sa baba ay Salita po ng Diyos mula sa Juan 19. Hindi ko po tinapos ang paglagay sa buong chapter kasi po importante po na mapagngilay-ngilayan (ngilay-ngilay present participle kuno) natin ang huling pangungusap… “Naganap na.” Pakiusap, wag nyo pong subukang basahin diretso ang huling pangungusap. Maari lamang po na maging pasensyoso at basahin mula sa simula. Ang antayin nga ang iyong paboritong teleserye na alas nwebe pa naaantay mo nga, eto po kaya? Eto po, ang Salita ng Diyos.

Juan 19

Iniutos ni Pilato na Ipako sa Krus si Jesus

1Nang magkagayon, kinuha ni Pilato si Jesus at kaniyang hinagupit. 2Ang mga kawal ay nagsalapid ng isang koronang tinik. Inilagay nila ito sa kaniyang ulo at sinuotan nila siya ng balabal na kulay ube. 3Sinabi nila: Pagbati sa Hari ng mga Judio. At pinagsasampal nila siya.

4Si Pilato nga ay muling lumabas at sinabi sa kanila: Narito, inilabas ko siya sa inyo. Ito ay upang inyong malaman na wala akong makitang anumang kasalanan sa kaniya. 5Lumabas nga si Jesus na suot ang koronang tinik at ang balabal na kulay ube. Sinabi ni Pilato sa kanila: Tingnan ninyo ang taong ito.

6Nang makita nga siya ng mga pinunong-saserdote at ng opisyales ng templo, sila ay sumigaw na sinasabi: Ipako siya sa krus, ipako siya sa krus.
   Sinabi ni Pilato sa kanila: Dalhin ninyo siya at ipako siya sa krus. Ito ay sapagkat wala akong makitang kasalanan sa kaniya.

7Sumagot sa kaniya ang mga Judio: Kami ay may kautusan. Ayon sa aming kautusan, dapat siyang mamatay sapagkat ginawa niya ang kaniyang sarili na Anak ng Diyos.

8Nang marinig ni Pilato ang pananalitang iyon, lalo siyang natakot. 9Siya ay muling pumunta sa hukuman at sinabi kay Jesus: Saan ka ba nagmula? Hindi sumagot si Jesus sa kaniya. 10Sinabi nga ni Pilato sa kaniya: Hindi ka ba sasagot sa akin? Hindi mo ba alam na ako ay may kapamahalaang ipapako ka sa krus at kapamahalaang palayain ka?

11Sumagot si Jesus: Hindi ka magkakaroon ng anumang kapamahalaan laban sa akin malibang ibigay ito sa iyo mula sa itaas. Dahil dito ang nagbigay sa akin sa iyo ay higit ang kasalanan.

12Mula noon tinangka ni Pilato na palayain siya. Ang mga Judio ay sumigaw na sinasabi: Kung palayain mo ang taong ito, hindi ka kaibigan ni Cesar. Kung ginagawang hari ng sinuman ang kaniyang sarili siya ay nagsasalita laban kay Cesar.

13Nang marinig nga ni Pilato ang pananalitang iyon ay dinala niya si Jesus palabas. Siya ay umupo sa luklukan ng paghatol sa dakong tinatawag na Pabimento. Sa Hebreo, ito ay Gabata. 14Noon ay paghahanda ng Paglagpas.
   Nang mag-iikaanim na ang oras, sinabi ni Pilato sa mga Judio: Tingnan ninyo ang inyong hari.

15Sila ay sumigaw: Alisin siya! Alisin siya! Ipako siya sa krus!
   Sinabi ni Pilato sa kanila: Ipapako ko ba sa krus ang inyong hari?
   Ang mga pinunong-saserdote ay sumagot: Wala kaming hari maliban kay Cesar.

16Kaya nga, ibinigay ni Pilato si Jesus sa kanila upang ipako sa krus.

Ipinako Nila sa Krus si Jesus

   Kinuha nila si Jesus at siya ay inilayo. 17Lumabas siya habang pasan niya ang kaniyang krus. Pumunta siya sa dakong tinatawag na Pook ng Bungo. Ito ay tinatawag sa wikang Hebreo na Golgotha. 18Doon nila siya ipinako sa krus. Dalawa ang kasama niya, isa sa bawat panig at napapagitna si Jesus.

19At si Pilato ay sumulat ng isang pamagat at inilagay ito sa krus. Ganito ang nakasulat: SI JESUS NA TAGA-NAZARET, ANG HARI NG MGA JUDIO. 20Ang pamagat na ito ay nabasa ng maraming mga Judio. Ito ay sapagkat ang pook na pinagpakuan kay Jesus ay malapit sa lungsod. Ang pamagat ay isinulat sa salitang Hebreo, sa salitang Griyego at sa salitang Romano. 21Sinabi nga ng mga pinunong-saserdote ng mga Judio kay Pilato: Huwag mong isulat, Ang Hari ng mga Judio kundi sinabi niya: Ako ay Hari ng mga Judio.

22Sumagot si Pilato: Ang naisulat ko na ay naisulat ko na.

23Kaya nga, nang maipako na siya sa krus ng mga kawal, kinuha nila ang kaniyang mga kasuotan. Hinati nila ito sa apat na bahagi. Isang bahagi sa bawat kawal at gayundin ang kaniyang damit. Ngunit ang balabal ay walang tahi. Ito ay hinabing buo mula sa itaas pababa.

24Sinabi nga nila sa isa’t isa: Huwag natin itong punitin. Magpalabunutan tayo kung mapapasa kanino ito.
   Ito ay nangyari upang matupad ang kasulatan na nagsasabi:
      Pinaghati-hatian nila ang aking damit at
      nagpalabunutan para sa aking balabal.

   Ginawa nga ng mga kawal ang mga bagay na ito.

25Nakatayo sa malapit sa krus ni Jesus ang kaniyang ina. Naroon din ang kapatid na babae ng kaniyang ina, si Maria na asawa ni Cleofas at si Maria na taga-Magdala. 26Nakita ni Jesus ang kaniyang ina at ang alagad na kaniyang iniibig na nakatayo sa malapit, sinabi niya sa kaniyang ina: Ginang, narito ang iyong anak. 27Pagkatapos noon, sinabi niya sa alagad: Narito ang iyong ina. At mula sa oras na iyon ay dinala siya ng alagad sa kaniyang sariling tahanan.

Namatay si Jesus

28Pagkatapos nito, si Jesus na nakakaalam na ang lahat ng mga bagay ay naganap na, ay nagsabi: Ako ay nauuhaw. Sinabi niya ito upang matupad ang kasulatan. 29Mayroon doong nakalagay na isang sisidlang puno ng maasim na alak. Binasa nilang mabuti ng maasim na alak ang isang espongha. Inilagay nila ito sa isang sanga ng hisopo at idiniit sa kaniyang bibig. 30Nang matanggap na nga ni Jesus ang maasim na alak, sinabi niya: Naganap na. Itinungo niya ang kaniyang ulo at ibinigay niya ang kaniyang espiritu.

 

Bakit po importante ang huling pangungusap?

  • Dahil sabi ni Jesus, “NAGANAP NA!” Sa wikang Ingles po, sabi “IT IS FINISHED.” Binigay po ni Jesus ang kanyang buhay para po mapatawad tayo sa mga kasalanan natin. Nung sinabi po ni Jesus na “naganap na” kanya pong ipinahiwatig na TAPOS NA NGA PO ang sakripisyo at maaatim na natin ang kapatawaran.
  • Dahil marami sa atin ang nagpipilit pang gumawa ng mga bagay para patawarin tayo ng Panginoong Diyos. Marami satin na sasabihing, “magsisimba ako para mapatawad ako ni Jesus.” O “magpepenetensya ako para mapatawad ang mga kasalanan ko.” Di ba po parang insulto kay Jesus kung dadagdagan pa natin ang kanyang ginawa para mapatawad tayo? Kasi po sa tuwing nagpipilit tayong gumawa ng bagay para mapatawad, para pong sinasabi nating “hindi sapat ang ginawa ni Jesus.”

Tapos na po. Naganap na po. Ang kapatawaran ay nasa harapan na po natin, kailangan lang po nating tanggapin.

Sabi nga sa Mga Taga-Efeso 2:8, Ito ay sapagkat sa biyaya kayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito ay hindi sa inyong sarili, ito ay kaloob ng Diyos.”

Sana po’y maging makabuluhan ang inyong pagngi-ngilay-ngilay ngayon Semana Santa. Yang salitang ngilay-ngilay, ang awkward! Hindi ako sanay. Ayayayay!

Boxing Ni Manny Pacquiao Nagtapos Na

Sa totoo lang po, hindi ako fan ni Manny Pacquiao at hindi rin ako sold out pag sinasabi nya noon na para sa Pilipinas ang kanyang mga panalo. Ang sakin lang ay alam naman natin na para sa sarili niya ang kanyang ginagawa, sa pera, sa sariling pangarap.

Ngunit, malaking subalit, mahabang datapwaaaaat, ito’y nagbago simula nung narinig ko na ang ating Pambansang Kamao ay nagbago na daw at tinanggap na si Hesus bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas. Hindi ako makapaniwala sa simula. Bagkus, nag-antay ako ng panahon upang marinig ko mismo sa kanya na tinanggap na nga niya si Hesus bilang kanyang Panginoon. At totoo nga, hindi ito isang tsismis na pinagkakalat lang sa Twitter na wariy walang magawa ang ibang kababayan natin kundi mag-imbento ng kung ano ano para lang magtrending… Buti nalang itong kay Ninong Manny (Ninong na po kita ha. Hahaha) hindi intriga na walang katotohanan. Totoo nga!!! You know! Yun oh! Itong video nga ang nakakaantig ng puso kasi si Ninong nag-pepreach ng gospel.

Ano ba ang ating matututunan sa balitang ito?

1. Ang tao, pwedeng relihiyoso ngunit walang tunay na relasyon sa Diyos.
Sa mga interviews naman ni Pacquiao noon, palagi naman niyang nababanggit ang Panginoon. Ngunit sa kanyang mga salita ngayon, para bang ngayon palang nya nakilala ang Diyos. Marami siguro ang mapupukaw nito. Siguro may iba sa atin na matagal nang nagsisimba ngunit walang tunay na relasyon sa Panginoon.

2. Ang tao, di porke nagsisimba ay ang Diyos ang kanyang Panginoon.
Sa sinabi nga ni Ninong, noon daw ay mabilis syang magalit, nagsusugal, nambababae. Kahit sabihin nya nga noon na nananampalataya sya sa Diyos, iba naman ang kanyang mga ginagawa na di angkop sa salita ng Diyos. Marami din po sa atin na ganito ang buhay. Sasabihing relihiyoso ngunit nagpapatuloy sa buhay na makasalanan. Ang salitang PANGINOON po ay klaro– na ang DIYOS ang PANGINOON, hindi ang pera, hindi ang problema, hindi ang asawa, hindi ang edukasyon, hindi ang barkada, hindi ang pag-ibig na madalas nambibigo bugogs!

3. Na si Pacquiao ay tapos na sa boxing!
May mga balitang tatapusin na daw nya ang boxing career nya sa mga darating na buwan. Hindi tayo sigurado neto, pero may isang siguradong bagay. Tapos na si Manny Pacquiao sa pakikipag-boxing sa Panginoong Diyos. Tapos na nyang subukang patunayan na kaya nya sa sarili nya ang lahat ng bagay sa buhay nya at sa wakas ay pinapatnubaya na niya ng tunay ang kanyang buhay sa Diyos.

Ninong Manny, saludo po ako sa inyo! Hindi dahil sa mga napanalunan mong boxing fights, ngunit sa napanalunan mo sa pagtanggap kay Hesu Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas! Ito ang iyong bagong rebolusyon na tinatahak… Ang mamuhay sa piling ng Diyos at ipamalita ang Mabuting Salita.

Ito ang rebolusyon!

Bisaya Na Tagalog Na Bisaya Ni Juan

Mamaya na tayo sa mga seryosong usapan. Dito muna tayo sa magaan-gaan. Masulat nga ang mga mali-mali kong Tagalog na animo’y Bisaya ngunit anino nyay Tagalog.

Sitwasyon: PATAWID NG KALSADA SA MAKATI

Ako: “Tatabok ba tayo?”  <Mali!>

Ang Tama: “Tatawid ba tayo?”

Ano ang TATABOK? Bisaya lang naman ng TATAWID. Obvious diba? Kaya ok lang yun, naintindihan ng kasama ko.

 

Sitwasyon: PAIKOT HABANG NAGDA-DRIVE

Ako: “Tutuyok ba?” <Mali!>

Ang Tama: “Iikot ba?”

Alam nyo na ngayon anong bisaya ng iikot. Eh di at least may natutunan kayo.

 

Sitwasyon: PATULOG NA AT PAPATAYIN NA ILAW

Ako: “Papatayin ko na ang suga?” <Maling mali!>

Ang Tama: “Papatayin ko na ba ang ilaw?”

Kaso walang kutsilyo, mapatay nga!

 

Marami pang darating sa aking pakikipagsalimuha sa ating mga kababayang Tagalog. Syempre sa tulong ng aking PINAKAMAGANDANG TAGALOG, ang aking ASAWA… Sabi nga ng radyo, {annoying alien voice} “Kailangan pa bang i-memorize yan?”

O sya, pagpatuloy niyo ang inyong mga rebolusyon.

Kayumangging Damdamin

Muli inihatid ako ng aking damdaming aba sa kalawakan. Nasaan ka na? Dinudurog ang aking puso kapag umuukilkil sa aking balintataw ang ating nakaraan.

Sana, ikaw ay ganun din. Naaalala mo pa ba ang panahong ako at ikaw lamang ang mundo natin? Ito iyong panahong milya pa ang layo ng iyong pangarap, hindi mo pa natitikman ang pagkabigo, ang hirap at pagtitiis sa bawat hakbang ng araw na inilalagi mo sa mundong ito. Aking pinananabikan ang iyong pagbabalik. Ako na labis na umiibig, labis ang saya sa bawat tagumpay mo, at halos ikapanaw ng aking damdamin kapag ika’y nabibigo. Sa pagkadapa mo’y taimtim akong umuusal ng panalangin na, babangon ka. Hihintayin pa rin kita kahit na sa iyong pagbabalik ay pamamaalam na ng  pangarap ang iyong isasalubong na yakap.

 

 

Anak, ito lamang ang aking hiling, huwag mong hayaang lumamig ang nag-aalab mong pag-ibig, upang sa gayo’y manahin ito…

View original post 175 more words

Bawal Ang Pasaway Na Mga Magulang!

Simula nung dumating kami mula Tokyo, Japan, napansin ko na nag-iba ang pamamaraan ng MTRCB sa TV. Kung noon ay pwede baliwalain ng mga istasyon ng TV ang RATED PG na patalastas bago ang susunod na programa, ngayon ay relihoyosong napapalabas na ng lahat ng istasyon.

Ngayon nga may tatlong ‘ratings’ na ang MTRCB sa mga palabas sa TV– G, PG, SPG. Ang ‘G’ ay ang ‘General Patronage’ o yung palabas na pwede sa lahat at walang nilalamang di magandang asal o kabastusan. Syempre, alam natin ang PG. Ngunit, ang pinakabago ay ang SPG na tila nung nakita ko habang nanunuod ang aking kaibigan ng Pinoy Big Brother ay may dating na pang rated ‘R’ o yung mga ratings ng mga hubarang palabas. Habang nanunuod ang aking kaibigan ng PBB, lubos akong nainis sa aking mga nakita. Mayroong pinagawa si ‘Kuya’ nila hindi ko kuya at ayokong maging kuya yan habang buhay. Ang halikan ang sinuman kung di nila maipagpatulog ang challenge ng dire-direcho. Kaya habang ginagawa nila yun, hinahalik-halikan nila ang kahit sino-sinong dapat nilang halikan. Buti nalang dise-otso na ang aking kaibigan at hindi katorse na kasing-pusok ni Binibining katorse sa TV.

Nakakalungkot isipin na halos lahat ng mga palabas sa TV ngayon ay wala nang iniisip kundi papaano makuha ang atensyon ng manonood para sila ay kumita. Nakakainis, gusto kong humawak ng ebak at itapon sa TV. Ngunit, subalit, teka, meron pa rin tayong pwedeng gawin. Diba po, ang ibig sabihin ng rating ay PARENTAL GUIDANCE o sating wika PATNUBAY NG MAGULANG. Hindi po yan PK (Patnubay ng Kapitbahay), hindi PP (Patnubay ng Pastor/Pari), hindi po yan PB/G (Patnubay ng Boypren/Gelpren). Kung PB/G po yan o Patnubay ng Boypren/Gelpren ay aba’y itataya ko ang aking mga alas na buntis o nakabuntis na ang karamihan sating mga KATORSENG kabataan ngayon at ginagaya na ang buhay ni Katorse kaya naiwan sa baryo na nag-aantay ng mayamang lalaking kukupkop sa kanya. Alam nyo ba na sa lahat ng palabas sa TV, 5% lang ang rated G? Panoorin po ang video na ito para mas malaman ang istorya sa likod ng MTRCB, ang tumatayong MAGULANG sa mga MAGULANG sa tahanan.

Mga kaibigan, kapuso, kabarkada, kapamilya, kapatid, katong-its, ka-chikicha, ka-drag race (totyal!), at lahat ng KA-KA, tayo po’y nakakaintindi kung ano ang PATNUBAY NG MAGULANG. Ang mga palabas sa TV ay kadalasang pinagmumulan ng asal ng mga kabataan. Kung tutuusin sakin lang, naging larawan ng barkadahan para sa akin ang lumang TGIS kada Sabado at ang Dawson’s Creek (para jologs at sosyal). Nandyan din ang Tabing Ilog at Gimik. Malaki ang nagagawa ng TV sa pagkatao natin. Pwede itong humubog sa ating mga asal. Kaya mga magulang, ito po ang ating pwedeng gawing rebolusyon– ang PATNUBAYAN ang ATING MGA ANAK sa kanilang panunuod sa TV.

Wala pa po kaming anak. Buntis pa po si Misis ng magtatatlong buwan. Pero kaisa nyo po ako sa rebolusyong ito.

Ang patnubayan ang ating mga anak sa kanilang panunuod sa TV. Ito ang reboluson.

Sa Isla ng Pananabik at Pananawa

Sa Isla ng Pananabik at Pananawa.

Sabi ng Pinoy na pulis: …

Sabi ng Pinoy na pulis: “Lahat ng pagbabago nagsisimula sa pagpapaliit ng tiyan. Ito ang rebolusyon.” //ouch

Ang susunod na post ay patungkol sa pagpapaliit ng tiyan bilang rebolusyon.